Stručne o valnom zhromaždení DSJCH

26.04.2009 14:48

 

Krátka rekapitulácia činnosti súboru za roky 2004-2008:

mottom našej práce pre spomínané roky bolo "pripravme podmienky a dajme šancu mladým  -  smutné: pre absolútny nezáujem detí sa musela ukončiť činnosť Detského divadelného štúdia, hoci podmienky v spolupráci s Centrom voľného s medzičasu boli na veľmi dobrej úrovni...  ;potešiteľné: po rokoch stagnácie začalo opäť pracovať Štúdio mladých pri DSJCH a CVČ - to pripravilo v tomto období jednu inscenáciu, členovia sú aktívni pri príprave divadelného festivalu, na podujatiach svojich škôl, či podujatiach mesta, v súčastnom období pripravujú novú premiéru, potešiteľné je, že ide o projekt vlastného kolektívneho autotského divadla...;

súbor pripravil a realizoval autorské projekty M.Frgolcovej a J.Prepletaného,  dve premiéry v réžii dr. Jána Sládečka a tretiu v réžii prof. Ľuboslava Majeru;

súbor v tomto období "dokázal" vyhrať všetky divadelné festivaly - Tajovského divadelné dni 2x, Krajskú prehliadku v Revúcej - 2x, Palárikovu Rakovú v Čadci - 2x, Celoštátnu prehliadku v Tlmačoch - 2x, zúčastniť sa na Scénickej žatve v Martine - 2x, na Jurkovičovej Aničke získal neoficiálne druhé miesto a štyri individuálne ocenenia;

absolvoval 5 zahraničných zájazdov, z toho tri krát na uznávaných medzinárodných divadelných festivaloch;

Bodkou bolo úspešné hosťovanie na doskách SND v Bratislave v projekte Doma v národnom;

za prácu v oblasti ochotníckeho divadla boli ocenení Cenou Jozefa Kronera pani Klára Roštárová a Ladislav Vagaday;

samostatnou kapitolou činnosti súboru je angažovanosť  a spoluorganizátorstvo pri poriadní inšpiratívneho divadelného festivalu s medzinárodnou účasťou DIVADELNÁ  CHALUPKA, ktorý sa vyprofiloval na podujatie, o ktoré je záujem.

 

Nový výbor DSJCH

bude v nasledujúcom štvorročnom období pracovať v tomto zložení:

Ladislav Vagaday - predseda, Ing. Milan Kotoč, Gabriel Obernauer, Mária Frgolcová, Veronika Cerovská, Denisa Hlásna a Zuzana Bódiová - členovia, Ing. Božena Megerssová, Mária Kotočová a Soňa Lacková - revízna komisia.

 

Koncepcia práce DSJCH pre roky 2009-2013

prpraviť výhľadový dramaturgický plán do roku 2013, ktorý by mal rešpektovať 90. výročie založenia súboru;

rozšíriť a stabilizovať členskú základňu a vytvárať pre členov podmienky pre napĺňanie ich tvorivých schopností;

pravidelne umožňovať členom v rámci finančných možností návštevu divadelných festivalov, tvorivých dielní, významných podujatí, atď.;

koncepčne a cieľavedomo riešiť spoluprácu s orgánmi štátnej správy a miesntej samosprávy;

podrobne rozpracovať na každý kalendárny rok finančné krytie nákladov na činnosť DSJCH - zamerať sa na možnosť čerpania finančných prostriedkov z grantov, nadácií, medzinárodných fondov, sponzorov, atď.;

byť maximálne nápomocnými pri realizácii prestavby židovskej synagógy v prospech vytvorenia alternatívnej divadelnej scény a scény pre Štúdio mladých DSJCH

prehodnotiť a vytvoriť podmienky pre vzájomnú spoluprácu so súbormi z partnerských miest mesta Brezno (Česká republika, Poľsko, Srbsko), s Divadlom VHV v Báčskom Petrovci, Divadlom VERTIGO v Budapešti, Divadlom Janka Čemana v Pivnici - Srbsko;

naďalej spolupracovať s Maticou slovenskou ako kolektívny člen, s Radou pre neprofesionálne divadlo na Slovensku, Národným osvetovým centrom v Bratislave, Stredoslovenským osvetovým strediskom v Banskej Bystrici;

zabezpečiť neustálu informovanosť členskej základe ako aj verejnosti o činnosti súboru prostredníctvom tlače, médií, webovej stránky;

raz ročne zorganizovať spoločenské stretnutie so sponzormi, priateľmi, sympatizantmi.

 

—————

Späť